Salgs- & Leveringsbetingelser

By Oak APS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Gyldighed

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

2.1 Afgiver By Oak ApS tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra tilbuddets dato. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

Pris

3.1 Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for By Oak ApS som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3.2 Prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen fra ordrens bekræftelse og levering sker ændring i udstyrets fabrikspris.

Betaling

4.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Større projekter betaler i rater, første rate på 10% gælder som godkendelse af tilbud og er et depositum, anden rate på 50% ved projekt start, og tredje rate på 40% inden projektets levering. Rater skal betales efter aftale. Mindre projekter skal betales 100% inden projekt start.

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre By Oak ApS skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til By Oak ApS, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er By Oak ApS berettiget til at beregne morarenter efter By Oak ApS’s til enhver tid gældende morarentesats, pt. 2% p.m.

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af By Oak ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Ejendomsforbehold

5.1 By Oak APS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til By Oak APS eller til den, By Oak APS har til transporteret sin ret, jf. pkt. 15.

5.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

5.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

5.4 Køber har på By Oak APS’s begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration.

Levering

6.1 Levering sker fra By Oak APS’s adresse, uanset om By Oak APS ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Til levering til byggepladsen hvor risikoen for byggematerialer overgår til byggeherre.

6.2 Leveringstiden er fastsat af By Oak APS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er By Oak APS berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at køber overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

6.3 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at By Oak APS er i en situation som angivet i pkt. 12., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Emballage

7.1 Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

7.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

7.3 Eventuelle omkostninger som følge af producentansvar for emballage (tilbagetagningspligt) betales af køber.

Produktinformation

8.1 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af By Oak APS for eller efter aftalens indgåelse, forbliver By Oak APS’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

8.2 By Oak APS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

8.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af By Oak APS.

8.4 By Oak APS leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på dagen for aftalens indgåelse.

8.5 By Oak ApS har ret til at afvige +/- 2 mm. på formfaste materialer plus 1 mm. yderligere per meter, og +/- 5 mm. på massivt træ plus 3 mm. yderligere per meter.

8.6 Ændring og tilføjelse af mål på tegninger:

Ved godkendelse af tegningerne accepterer køber, at By Oak APS tager ansvar for de angivne mål på tegningerne. Hvis der mangler mål på tegningerne eller mål ikke er tydeligt anvist, men tegningerne er blevet godkendt af køber, antages det, at By Oak APS skal påtage sig ansvaret for at fastsætte disse mål. Det er udelukkende By Oak APS, der afgør, hvad der vil være bedst i sådanne tilfælde.

Køber har til enhver tid ret til at ændre og tilføje specifikke mål inden for rimelige grænser og tekniske muligheder, forudsat at sådanne ændringer og tilføjelser er forenelige med projektets overordnede design og funktionalitet. Eventuelle ændringer og tilføjelser af mål skal godkendes af By Oak APS i de reviderede tegninger, før produktionen påbegyndes.

Forud for godkendelse af tegningerne og eventuelle ændringer og tilføjelser af mål anbefales det, at køber sikre sig, at alle mål på udleverede tegninger er korrekte.

Disse retningslinjer for ændring og tilføjelse af mål på tegningerne supplerer de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne og påvirker ikke køberens øvrige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen.

Installation og ibrugtagning af udstyr

9.1 Køber sørger for fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til udstyret.

9.2 Uanset om By Oak APS har foreslået udstyrets placering m.v., er det By Oak APS uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.

9.3 Bygningens og gulvets eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at drage omsorg for, at der foreligger de fornødne tilladelser fra bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn, el-myndigheder, brandvæsen og eventuelt andre myndigheder.

9.5 Myndighedernes nægtelse af tilladelse til udstyrets brug er By Oak APS uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Mangler og reklamation

10.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give By Oak APS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af By Oak APS’s ansvar.

10.3 Efter By Oak APS’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet af By Oak APS, er By Oak APS alene ansvarlig over for køber i det omfang, By Oak APS’s leverandør er ansvarlig over for By Oak APS. Disse betingelser skal By Oak APS i så fald oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse.

10.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

10.5 By Oak APS’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af By Oak APS i den individuelle kontrakt fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden). Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

10.6 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 10.3, påtager By Oak APS sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 10.5 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har, kunne anvendes som følge ad de i punkt 10.2 nævnte mangler.

10.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden By Oak APS’s skriftlige samtykke fritager By Oak APS for enhver forpligtelse.

10.8 Brugt udstyr og brugte reservedele sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for By Oak APS for eventuelle mangler.

Ansvarsbegrænsning

11.1 Et erstatningskrav over for By Oak APS kan ikke overstige 50 % af fakturabeløbet for den solgte genstand.

11.2 By Oak APS hæfter ikke for driftstab, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for By Oak APS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

11.4 Det påhviler By Oak APS uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 11.3.

Returnering

12.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

12.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til By Oak APS i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang By Oak APS påføres forsendelsesomkostninger m.v., er By Oak APS berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod By Oak APS.

Produktansvar

13.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

13.2 By Oak APS er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.

13.3 I den udstrækning, By Oak APS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde By Oak APS skadesløs i samme omfang, som By Oak APS’s ansvar er begrænset efter pkt. 11.

13.4 Disse begrænsninger i By Oak APS’s ansvar gælder ikke, hvis By Oak APS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.6 By Oak APS og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved Retten i Aalborg.

Transport af rettigheder og pligter

14.1 By Oak APS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvistigheder

15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved Retten i Aalborg.